​​ خدمات آموزشی و مشاوره ای رضا کرد

آموزش مدل کسب و کار
​​​​​​​Business Model

آموزش تدوین برنامه بازاریابی 
  Marketing Plan  

آموزش برنامه کسب و کار
Business Plan

رضا کرد - دکتر رضا کرد - رضا کرد مدرس - بازاریابی - تبلیغات - برنامه بازاریابی- مدل کسب و کار - طرح کسب و کار - برنامه کسب و کار - طرح بازاریابی - برنامه بازاریابی