​​ خدمات آموزشی و مشاوره ای رضا کرد

​​بخش مشاوره مدیران برای توسعه مهارت های فردی با رویکرد بهبود مستمر کسب و کار به زودی راه اندازی خواهد شد .